This dictionary helps you to search quickly for Tamil to English translation, English to Tamil translation, or sustain translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for sustain See more. Tamil Definition; sustained: தொடர்ந்த, விடா உறுதி வாய்ந்த, தளராது நீடித்த. We may sustain meaning in Tamil: Noun: the month following April and preceding June,: Noun : ஆங்கில மாதங்களில் ஐந்தாவது மாதம்,can be allowed be authorized be permitted. W rzeczywistości, ponad cztery miliony osób doznaje wstrząsu mózgu każdego roku, a są to dane dotyczące dzieci … To supply with necessities or nourishment; provide for: the income needed to sustain a family. As with all dream interpretation the placement of the animal, the surroundings and other details can alter the symbolic value greatly. பெண்சாதியைப் படைக்க , to keep & sustain a wife . this will be translated to ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து. For example, if you key in 555 and click SEARCH, taanku தாங்கு bear , endure ; sustain , support. Registration for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open now! 5S is the name of a workplace organization method that uses a list of five Japanese words: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, and Shitsuke Download link for detail tamil presentation : https://imojo.in/fkhc4h you to learn Tamil numbers very quickly. Passion: பேரார்வம். However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary. How to use self-sustaining in a sentence. Tamil words for sustain include வாத ஆதாரங்கொடு, தாங்கி நில் and விழாமல் நில். பளுத்தாங்கு, தாங்கிப்பிடி, விழாமல் தடுத்துநில், அமிழாமல் தடுத்து நிறுத்து, ஆதாரமாயிரு, ஆதாரங்கொடுத்து நிறுத்து, நிலைகுலையாது தாங்கு, காத்துப்பேணு, ஊக்ளுதலளி, ஆதரி, ஏற்றாதரவு காட்ட, உரமூட்டு, எதிர்ப்பதற்கான வலிமை வழங்கு, நிலைநாட்டு, உறுதிசெய், வாத ஆதாரங்கொடு, வாத ஆதாரங்களால் வலியுறுத்து, மெய்ப்பி, எண்பித்துக் காட்டு, ஆதரவாகத்தீர்ப்பளி, ஏற்றுப் பாராட்டு, பாராட்டி ஆதரி, மேவிக்கொண்ட செல், தொடர்ந்து நடத்து, நீடித்து நடக்கச் செய், நீடித்து உழைக்கச் செய், தளராமல் தொடரச்செய், விடாது ஊக்கு, தளராமற் கொண்டுசெலுத்து, மேற்கொண்டு நடத்திச் செல், திறம்படி நடத்திக்காட்டு, படு, கொள்ளு, அடை, எய்து, ஆளாகு, முறைமன்ற ஆணைவகையில் சட்டப்படி ஏற்றமைவுறு. While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters.

To bear the expense of; to support; to keep up; to supply with what is needed. There is no need to download any Google Android Apps or Apple iPhone Apps. Information about Maintain in the free online Tamil dictionary. தொடர்ந்த, விடா உறுதி வாய்ந்த, தளராது நீடித்த. Sustain definition, to support, hold, or bear up from below; bear the weight of, as a structure. Meaning of 'sustain' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. download ILDC's free Tamil to English dictionary. sustained : தொடர்ந்த , விடா உறுதி வாய்ந்த , தளராது நீடித்த . Learn more. the space bar, it will be converted into அம்மா. பிழைப்பூட்ட , to restore to life , to nourish , maintain , to sustain . b. sustaining : தாங்கிப் பிடிக்கிற , வலுவாதாரமான , வலுக்கொடுக்கிற , வலுவூட்டுகிற . Tamil Meaning of Sustain. | Meaning, pronunciation, translations and examples Attack is the time taken for initial run-up of level from nil to peak, beginning when the key is pressed. We should make every effort to maintain world peace. The Tamil for sustained is வாத ஆதாரங்கொடு.

; to celebrate; to Tamil Lexicon: Definition of … maintain unchanged; to hold or preserve in any state or tenor. மேலதிக தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள (x) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Tamil Meaning of Self-sustaining. This dictionary is the best fit to run on your phones and mobile devices including Android phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry. The number of words available Singapore's top Tamil assessment books, guides and test papers. The most common kind of envelope generator has four stages: attack, decay, sustain, and release (ADSR). in the search box above. Enjoy FREE shipping! sustain definition: 1. to cause or allow something to continue for a period of time: 2. to keep alive: 3. to suffer…. translate Tamil words to English, translate numbers to Tamil words. tains 1. a. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. Meaning of 'sustain' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. பிழைப்பூட்ட , to support , to sustain , to restore life .

She is the true divine queen of all kings (Rajarajeshwari), the merciful protective energy of the Cosmos. to sustain a heavy loss from a fall . sustain tamil meaning and more example for sustain will be given in tamil. SUSTAIN meaning in tamil, SUSTAIN pictures, SUSTAIN pronunciation, SUSTAIN translation,SUSTAIN definition are included in the result of SUSTAIN meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. 2. a. தாங்கு [ tāngku ] 3 . இராசீக தெய்வீகம் யாருடையது , who is to sustain the loss in case of any unforeseen accident (by royal or divine power)? To keep in existence; maintain, continue, or prolong: sustain an effort. Tamil Definition; sustained: தொடர்ந்த, விடா உறுதி வாய்ந்த, தளராது நீடித்த. To convert numbers to Tamil words, select the Translate Number to Tamil Word button, Numbers to Tamil word conversion. Passion: அதிகமான விருப்பு, வெறுப்பு. and Tamil numbers easily. The Gayatri Mantra consists of twenty-four syllables – three lines of eight syllables each. Do not use separators, such as commas. Tamil dictionary of Tamil terms for Administration, Tamil to Tamil dictionary | தமிழ் - தமிழ் அகராதி, Sanskrit to Tamil dictionary | வடசொல் - தமிழ் அகராதி, Google translation - Google English to Tamil dictionary, Google translation - Google Tamil to English dictionary, A comprehensive Tamil and English dictionary of high and low Tamil, Agaraadhi (அகராதி) - Online Tamil dictionary. Find more Tamil words at wordhippo.com! iGoogle : Now, you can add this dictionary gadget to your iGoogle! sustain : பளுத்தாங்கு , தாங்கிப்பிடி , விழாமல் தடுத்துநில் , அமிழாமல் தடுத்து நிறுத்து , ஆதாரமாயிரு , ஆதாரங்கொடுத்து நிறுத்து , நிலைகுலையாது தாங்கு , காத்துப்பேணு , ஊக்ளுதலளி , ஆதரி , ஏற்றாதரவு காட்ட , உரமூட்டு , எதிர்ப்பதற்கான வலிமை வழங்கு , நிலைநாட்டு . It is a Tamil festival celebrated on the first day of the Tamil month of 'Adi' (from mid-July to mid-August). For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words History and distribution of the Tamil people. Enter your English or Tamil word for translation in the search box below and There were thousands and thousands of proverbs were used by Tamil people, it is harder to list all in one single article, the list shows a few proverbs. Learn a new word every day. sustain : Tamil dictionary. To keep up (a joke or assumed role, for example) competently. How to use sustain in a sentence. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. TamilCube.com's popular Tamil PDF eBooks collection. Tamil translation from Modern English to Tamil dictionary online for the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions. for search in this dictionary, has already reached 500,000 and is still growing. Tamil Dictionary definitions for Dependent. For e.g., if you type ammaa in English and press Just visit this Tamil dictionary webpage from your mobile phone and simply start searching. In addition to providing you the matching Tamil words for your search, this dictionary also gives you related Tamil words with their pronunciation. Tamilcube® is Singapore's most trusted brand for educational and cultural resources, products and services. Sustain definition: If you sustain something, you continue it or maintain it for a period of time. Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. Sustain definition is - to give support or relief to. The List of Tamil Proverbs consists of some of the commonly used by Tamil people and their diaspora all over the world. Sustain Meaning in Hindi - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. Tamil translation from Modern English to Tamil dictionary online for the word sustain:[Click the audio icon to hear the pronunciation of English words. Find more Tamil words at wordhippo.com! Passion definition Noun. ; Decay is the time taken for the subsequent run down from the attack level to the designated sustain level. Tamilcube® is a registered trademark of Comsys Singapore. 2. அகராதி. 1. The number of words available www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Sustain from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. Translation to Hindi language, spoken pronunciation, synonyms, antonyms, sentence usage. SUSTAIN meaning in telugu, SUSTAIN pictures, SUSTAIN pronunciation, SUSTAIN translation,SUSTAIN definition are included in the result of SUSTAIN meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Learn, revise and practice Tamil exam questions online. self-sustained: தன் ஆற்றலால் இயங்குகிற, தன் தனித்திறல் வாழ்வுடைய. b. click 'SEARCH'. In fact, more than four million people sustain a concussion every year, and these data are just among kids under 14 who were seen in emergency rooms. click 'SEARCH'. for search in this dictionary, has already reached 500,000 and is still growing. English to Hindi Dictionary: Sustain का मतलब : सस्टेन. World's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words. If you want to download dictionary software to your PC, you can, You can download free PDF dictionaries from. Dictionary.com Unabridged abattoir tamil meaning and more example for abattoir will be given in tamil. ]Did you mean : Welcome to the world's largest and most popular free English to Tamil dictionary & Tamil to English dictionary with spell check! sustainment : நீடிப்பு , தொடர்வு , ஆதரவு , ஊட்டம் . She is the transformative power behind the sustaining power of God. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Tamil Meaning of Sustain. In the modern world, there is a dire need for people who can communicate in different languages. sustained run off: தொடர் வழிவு
Written Tamil is different to the spoken Tamil people use every day. Tamil Meaning of Sustain - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. Meaning of Maintain. Tamil Vocabulary, Transliterations, Meanings in Online Tamil Dictionary Browse for basic Tamil vocabulary words : Download free Tamil dictionaries and glossaries. sustain , sustainability : பேண் , பேணியலுகை . Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! Dictionary in 3 modes : You can use this dictionary in three ways : translate English words to Tamil, தாங்கிப் பிடிக்கிற, வலுவாதாரமான, வலுக்கொடுக்கிற, வலுவூட்டுகிற. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and Tamil Dictionary definitions for Passion. Tamil Translations of Maintain. மூட்ட முடிபோகத் தற்காக்க , to sustain one all one's life long . This feature of our dictionary helps You can use our Tamil translator to type in Unicode Tamil. enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. Dictionary search tips. The maximum number allowed is 999999999 (nearly one billion). You can use this as a Thesaurus also. In fact, I publicly vowed to abstain from The Ball in 2012, but professional responsibilities and curiosity got the better of me. These states represent types of personal or collective autonomy. If you are familiar with Romanised Transliteration, you can select the Translate Unicode Tamil to English button above and start typing in English. A suffering or enduring of imposed or inflicted pain; any suffering or distress (as, a cardiac passion); specifically, the suffering of Christ between the time of the last supper and his death, Especially. Definition of Maintain in the Online Tamil Dictionary. பாடாய்விழ , to have a dangerous fall ; 2 . The aim of this site is to help you to learn Tamil words

faithful to. … This is the reason why English is the second language learned by most of the people. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

2020 sustain meaning in tamil